July, 2017

Monthly Events Calendar
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 7-AVAILABLE
 11-FD NBSRA Sho...
 10-FD GrayOps
 2.5-FD IDPA Cli...
 2.6-FD IDPA Cli...
 2.7-AM AP Orien...
 6-FD BPCR Silho...
 8-FD The Outlaw...
 12-FD NCPPRC Pr...
 2.7-PM #4004
 5B-AM #0115
 2.4-PM #4454
 9-PM #6627
 2.8-AM #6423
 2.3-AM #4150
 2.2-PM #6394
 2.4-AM #314
 2.1-LFI Private
 2.3-PM #5291
 2.2-AM #1847
 2.8-PM #1348
 5A-AM #5015
 7-AVAILABLE
 11-FD NBSRA Sho...
 10-FD GrayOps
 12-FD NCPPRC Ma...
 5A-FD BullsEyeP...
 2.1-FD SDPS Mat...
 2.2-FD SDPS Mat...
 2.3-FD SDPS Mat...
 2.4-FD SDPS Mat...
 2.5-FD SDPS Mat...
 2.6-FD SDPS Mat...
 2.7-FD SDPS Mat...
 2.8-FD SDPS Mat...
 9-AM #5943
 5B-AM AVAILABLE
 12-FD NBSRA Pra...
 2.2-FD LFI/Priv...
 2.3-FD SDS
 10-PM #6627
 2.6-AM #6218
 2.1-AM #2271
 2.4-AM #2172
 CLSRM-AM Parago...
 2.8-PM Paragon
 12-FD HP Practi...
 2.1-AM #2015
 2.4-AM #4454
 Independence Da...
 2.2-PM #3018
 2.2-AM #6094
 2.5-AM #5098
 11-AM #3856
 2.6-AM #3651
 2.7-AM #1331
 2.6-AM #4338
 2.4-AM #4454
 2.3 AVAILABLE
 9-FD LFI/Massad...
 CLSRM-FD LFI
 2.2-AM #5762
 12-AM #2329
 12-PM #0032
 2.6-AM #5119
 2.5-AM #0314
 2.4-AM #4891
 2.1-PM Availabl...
 9-FD LFI/Massad...
 2.5-AM #5098
 2.3-FD CA Shoot...
 11-FD 1on1
 2.4-AM #1822
 2.1-AM #5150
 2.6-AM #6394
 2.8-AM #2651
 12-FD HP Match
 2.1-FD 1 on 1 C...
 9-PM #5655
 10-FD Blue&Gray
 5B-FD Jr SmallB...
 7-FD Closed to ...
 8-FD CA Rangers
 1-S2-AM Shotgun...
 2.2-FD CA Shoot...
 2.3-FD CA Shoot...
 5A-FD CA Shooti...
 11-FD CA Shooti...
 2.4-FD Ca Shoot...
 2.5-FD CA Shoot...
 2.6-FD CA Shoot...
 2.8-FD SDS
 7-FD LFT
 1-5S-AM Shotgun...
 12-FD HP Match
 2.1-FD 1 on 1 C...
 9-PM #5655
 11-FD SVML
 8-FD GCWB/SASS
 2.4-FD AFT
 5A-AM #4164
 2.3-FD Blevins ...
 5B-AM #5245
 2.8-AM #2457
 2.2-AM SMR
 2.5-AM #4819
 2.2-PM #1348
 2.4-FD Sac Co P...
 12-FD NBSRA Pra...
 2.4-FD Sac Co P...
 CLSRM-FD LFI/CC...
 12-FD HP Practi...
 2.5-AM #5098
 11-AM #1840
 CLSRM-FD LFI/CC...
 2.1-FD 1 on 1 C...
 2.2-FD LFI/CCW
 2.3-AM #5534
 2.4-FD SacProba...
 11-FD Sac SD Da...
 12-AM #0366
 2.1-AM #2378
 2.5-AM #4454
 2.6-AM #5119
 2.4-PM CPSL Set...
 2.5-PM CPSL Set...
 2.6-PM CPSL Set...
 2.3-PM CPSL Set...
 2.8-FD Sac Co P...
 12-FD Sac SD Da...
 2.4-AM #1822
 11-AM #5652
 2.6-AM #3651
 2.5-AM #5098
 2.3-AM #0330
 5A-AM #5655
 5A-PM Paragon
 2.4-FD CPSL Mat...
 2.5-FD CPSL Mat...
 2.6-FD CPSL Mat...
 6-FD Military R...
 7-FD Closed to ...
 8-FD GCWB
 2.3-FD CPSL Mat...
 2.1-FD 1on1
 5B-FD LearningT...
 5A AVAILABLE
 2.8-FD SDS
 11-FD CS Tactic...
 10-Available
 2.7-AM #5297
 1-T1-AM Shotgun...
 1-T2-AM Shotgun...
 1-S2-AM Shotgun...
 1-5S-AM Shotgun...
 12-AM #2329
 5A-AM #1851
 6-FD NCPPRC Ste...
 7-FD NCPPRC Pis...
 2.3-FD SVSS
 2.4-FD SVSS
 2.5-FD SVSS
 2.6-FD SVSS
 8-FD Murieta Po...
 11-AM Available
 5B-Available
 2.2-FD LFI
 5A-FD EagleDefe...
 12-FD CS Tactic...
 10 AVAILABLE
 2.1-Available
 2.8-FD TWAW
 CLSRM-FD TWAW
 12-FD NBSRA Pra...
 11-AM #1734
 2.4-PM #4717
 11-PM #2271
 10-FD CHPD Swat
 2.1-AM #1314
 12-FD HP Practi...
 11-AM #4229
 2.4-FD SacProba...
 5B-FD CA Nation...
 2.5-PM #5098
 2.5-AM #1821
 10-AM #2915
 2.2-FD LFI
 CLSRM-FD LFI/CC...
 12-FD CA Nation...
 8-AM ShadyLadie...
 7-AM Closed to ...
 2.1-AM #4355
 11-AM #4069
 11-FD #4229
 5B-FD TFTT
 2.2-FD LFI Pist...
 2.1-Avaliable
 12-AM #0366
 2.5-FD CA Natio...
 2.4-AM #4454
 2.4-PM #4891
 5B-FD TFTT
 11-AM #3594
 2.1-FD DFST
 10-AM #4628
 2.2-FD LFI Rapi...
 12-FD CA Nation...
 2.4-AM #1822
 2.8-FD LFT Jean
 2.6-AM Availabl...
 2.5-AM #4891
 2.3-AM #6394
 2.7-AM #5098
 5B-FD TFTT
 12-FD NBSRA Mat...
 10-FD FSML
 7-FD Gunlady DF...
 11-FD LFI
 5A-FD 1 on 1
 8-FD Shady Ladi...
 2.1-FD NCPS Set...
 2.2-FD NCPS Set...
 2.3-FD NCPS Set...
 2.4-FD NCPS Set...
 2.5-FD NCPS Set...
 2.6-FD NCPS Set...
 2.8-FD SDS
 1-S2-AM Shotgun...
 1-5S-AM Shotgun...
 2.7-AM #2170
 5B-FD TFTT
 12-FD NBSRA Mat...
 10-FD FSML
 7-FD Gunlady DF...
 11-FD LFI
 5A-FD 1 on 1
 2.1-FD NCPS Mat...
 2.2-FD NCPS Mat...
 2.3-FD NCPS Mat...
 2.4-FD NCPS Mat...
 2.5-FD NCPS Mat...
 2.6-FD NCPS Mat...
 9-AM AIM
 2.7-AM Availabl...
 11-AM #2069
 12-AM #5074
 12-FD HP Practi...
 2.4-FD SacProba...
 11-FD Sac SD Da...
 2.5-AM #5098
 10-FD CCHPD
 2.6-AM #1821
 2.8-FD Paragon
 2.3-AM #5119
 12-FD Sac SD Da...
 Board Meeting
 Classroom FD BF...
 2.1-AM #4355
 2.4-FD SacProba...
 8-AM #832
 7-FD Closed to ...
 8-FD #4377 Orie...
 2.8-FD DeptPubl...
 2.4-FD SacProba...
 12-AM #0366
 2.1-PM Basic Fi...
 Classroom AM BF...
 2.2-FD LFI/Priv...
 11-AM #5652
 11-PM #0071
 5B-FD DHS/FPS
 2.4-AM #1822
 2.8-FD LFT Jean
 7-FD GunLady
 5B-FD EagleDefe...
 8-FD Sloughhous...
 9-FD Rook & Rab...
 11-FD 1on1
 2.1-FD SDS
 10-PM #6627
 5A-Available
 2.5-FD IDPA Cli...
 2.6-FD IDPA Cli...
 1-T1-AM Shotgun...
 1-T2-AM Shotgun...
 1-S2-AM Shotgun...
 1-5S-AM Shotgun...
 2.3-AM #4621
 2.8-FD LFT Jean
 2.4-AM 1847
 12-AM #2329
 2.3-PM #5360
 7-FD GunLady
 8-FD Sloughhous...
 12-FD M1 Garand...
 6-FD AirGun mat...
 2.1-FD 1 on 1 C...
 2.2-FD LFI/CCW
 CLSRM-FD LFI/CC...
 5B-FD EagleDefe...
 9-AM #4069
 10-FD CS Tactic...
 11-FD CS Tactic...
 2.3-AM #4706
 2.4-AM #1847
 12-FD NBSRA Pra...
 9-FD CHPD/SWAT
  Sacramento Valley Shooting Center